Budget och uppdrag

Efter förbundsmötet är budget för 2021 beslutad och med det antogs också många spännande projekt och utvecklingsmöjligheter.
SVWFs syfte är att vara en samordnande organisation för våra medlemsföreningar, och ge stöttning till dem att bedriva idrottslig verksamhet. De projekt som drivs inom förbundet har därför som främsta syfte att utveckla vår idrott på bredd- och elitnivå, för män och kvinnor, äldre och yngre.

Här kan ni läsa mer om de projekt som antagits enligt budget av förbundsmötet, och SVWFs löpande uppdrag som idrottsförbund.

Aktiviteter och prioriterade insatsområden 2021

Länklista till projekt och verksamhet

Grundläggande uppdrag

Förbundet har utöver alla projekt och program ett grundläggande uppdrag under hela verksamhetsåret. Uppdraget är allt från att stötta till att granska föreningar, från att följa ramverk till att utvecklas, från att driva verksamhet enligt strategi 2025 till att medverka i idrottsrörelsen. Förbundet har även i uppdrag att följa och utvecklas enligt de ramverk som vårt internationella förbund anger.
Mer information nedan.

Verksamhetsstöd 2021

Verksamhetsområden som SVWF tilldelas medel från RF till är:
Barn och Ungdomsidrott, 910 tusen
Vuxenidrott, 60 tusen
Paraidrott, 190 tusen
Elitstöd och Elitstöd X, 650 tusen kronor
Det har tilläggsbudgeterats ytterligare 315 tusen för att klara elitsatsningen inom förbundet.
Mer information om verksamhetsstöd nedan

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev kommer att ge möjlighet till ökad information från förbundet, du kan redan nu anmäla dig till nyhetsbrevet längst ned på hemsidan

Hemsidan

Förbundets hemsida är i stort behov av ett fräschare utseende, en större mobilanpassning och en användarvänlig struktur – det långsiktiga arbetet med detta kommer att starta under våren

Jämställdhet

Förbundet driver med hjälp av externa projektmedel ett arbete som riktar sig till jämställdhet på förbundsnivå. Under 2021 fortsätter arbetet med att ta fram strategier och driva utbildningar som tar avstamp i den nulägesdanalys som gjordes under 2020.

Goda Utvecklingsmiljöer

Nyckeln till hållbar framgång är att ha en utvecklingsmiljö som står sig positiv över tid.
Projektet arbetar parallellt med nulägesanalys hos föreningar samt föreningsutveckling. Tillhör du en av de 35 föreningar som fyllt i sin Årsrapport är du redan med och bidrar till projektet.

Utvecklingsstöd 2021 – föreningar och SDF

Som ett led i att hjälpa till och utveckla förbundets verksamhet där den idrottsligt genomförs beslutades att avsätta 415 tusen till utvecklingsstöd för föreningar och SDF som skall stötta dem i att kunna ha fler barn och ungdomar som börjar och stannar inom vår idrott. På hemsidan finns information om Ekonomiskt stöd (Läs mer här)

Utvecklingsstöd 2021 – mindre verksamheter

Förbundsmötet antog en budget som ger utvecklingsstöd till några av förbundets mindre verksamheter – stödet skall ge möjlighet att utveckla Svenska Mästerskap för Wakeboard båt, Barfota och Paraidrott. (Läs mer här)

Landslag och mästerskap

SVWF är stolt över samtliga landslag och förbundskaptener som med sitt deltagande på olika internationella mästerskap är ambassadörer för både Sverige och SVWF. Målsättningen är att våra främsta elitatleter ges möjlighet att mäta sig med andra landslagsatleter från andra nationer inom Norden, Europa och världen. Uttagning till mästerskap görs av respektive disciplinkommitté i samarbete med sportchef. (Läs mer på hemsidan)

Internationella mästerskap i Sverige 2021

SVWF samarbetar med Mariestads Vattenskidklubb som arrangerar Scandinavian Youth Championships 2021, Nordiska Mästerskapet i vattenskidor för ungdomar.
Mästerskapet riktar sig till åkare i klasserna U-14, U-17 och U-21 och är årets enda sanktionerade internationella mästerskap som arrangeras i Sverige denna säsong.

SM-veckan 2021

Genom vårt förbunds engagemang i evenemanget SM-veckan vill SVWF generera ett ökat intresse för disciplinen wakeboard samt vårt förbund. Så många människor som möjligt ska erbjudas att ta del av våra främsta idrottsutövare oavsett om det är på plats i Halmstad, i media eller framför Tv:n.

SWPT

När utvecklingsprojektet SWPT nu avslutats går nu verksamheten vidare till att vara ”idrottslig verksamhet”. Föreningar står som arrangörer för varje enskild deltävling och kommittén sammanställer den totala touren.
Förbundet stöttar med viss administration och via wakekommittén med deras spetskompetens om tävlingsarrangemang inom wakeboard.

Inspiration Tour

SVWF Inspiration Tour är en tävlingsform för alla, oavsett ålder, som med sitt enkla regelverk är den perfekta inkörsporten till fortsatt tävlande i någon av våra olika discipliner. Varje person deltar utifrån sina egna mål och ambitioner. (Läs mer här)

EMS – Event management system

IWWF, har skapat ett webbaserat system – Event Management System (EMS). EMS skall på sikt inkludera samtliga aktiva atleter, arrangörer, funktionärer, tävlingar, rankinglistor osv. Enkelt förklarat skall EMS hantera alla aspekter som berör vår tävlingsverksamhet i samtliga av våra discipliner, både här i Sverige samt i övriga världen. (Länk till EMS)

Utveckling wakeboard

Wakeboardåkning har utvecklats fint i flera år och för att möta den utvecklingen skall en domarutbildning genomföras av kommittén under året (27 tusen)
Det finns även budgeterat pengar till en kick off för åkare. Det är ett avgränsat utvecklingsprojekt som skall granska om en kickoff är ett bra sätt att, inom alla discipliner, starta verksamhet tidigt under året.

SVWFFT

Projektet SVWF Film Tour 2021 – SVWFFT 2021 – är en vidareutveckling av Swedish Wake Film Tour som skapades 2020 i kölvattnet av Coronavågen och som omedelbart blev en succé. Från och med 2021 finns det nu möjlighet att tävla med bidrag från samtliga av våra discipliner och där SVWF centralt axlar ansvaret med både genomförande, hantering och projektledning.

SCEU-Pilotprojekt

Projektet innefattar delar av det SVWF-projekt som är under framtagande och går under beteckningen SVWF Central Elitidrottsutbildning (SCEU). Efter utvärdering av denna förstudie beslutas om full implementering av projektet.
Projektet innefattar träningsvägledning, dokumentering och digital coachning på distans varvat med fysiska sammankomster. Visionen är att i framtiden stötta ungdomar i alla discipliner som vill utveckla sin elitsatsning medan de studerar i hemområdet.

Paraidrott

Förbundet stöttar föreningars utveckling i kunskap om paraidrott samt föreningars möjligheter att ta emot paraidrottare av alla slag, inte bara idrottare med fysiska variationer. Detta görs genom utvecklingsstöd på över 100 tusen direkt till föreningar (Läs mer här)
Förbundet stöttar även två enskilda rikstäckande paraidrottsläger med 27 tusen vardera.

SVWF Academy

Academy är förbundets egen utbildningsportal, av våra medlemmar, för våra medlemmar. Du kan själv vara med och skapa material genom att föreslå utbildning till förbundet. (Länk till Academy)

Marknadsutveckling (MU)

MU-gruppens mål och syfte är att stärka förbundets självfinansieringsgrad samt öka publiciteten, medieexponeringen och gemene mans intresse och insikt i vår idrott, våra tävlingar, mästerskap och events samt våra landslag, distrikt och föreningar.

Vinterwebbinarium

För att kunna erbjuda kompetensutvecklingstillfällen trots pandemin genomfördes under vintern 2020/2021 en rad digitala vinterkonferenser. Projektet fick bra genomslag med sitt lättillgängliga format, och en liknande utbildningsserie kommer genomföras även vintern 2021/2022. Tillfällena är öppna för alla som är medlem i en till SVWF ansluten förening, och man är med på så många tillfällen man själv känner intresse för.

 


Mer info – Verksamhetsområden 2021

Pengarna som SVWF får till varje verksamhetsområde är öronmärkta och kommer med olika krav på vad de får användas till. Om förbundet vill göra något utanför de krav som idrotten har så måste det komma från en egenfinansiering från exempelvis sponsorer.
Vad utdelningen i verksamhetsområdena blir för 2022-2023 vet vi inte ännu, men ett arbete har startat med att skapa den Förbundsutvecklingsplan som RF skall ha av oss i augusti.
Planen redovisar verksamhet och visar målsättningar och inriktningar inom förbundet, det är denna planen som – när den är godkänd av RF – ligger till grund för all verksamhet och alla verksamhetsstöd från RF.

Mer info – Grundläggande uppdrag

SVWF ansvarar för och utvecklar vår idrott och medlemsföreningar, men är inte anordnare av idrottsverksamhet. Förbundet kan alltså satsa medel till projekt på ett eller flera år för att utveckla enskilda bitar eller hela förbundet. Uppdraget är inte att löpande arrangera prova-på-verksamhet, tävlingar eller annat uppdrag som är föreningarnas – dvs idrottslig verksamhet.

Personalgruppen deltar i många olika typer av utbildningar och informationsmöten – detta kan vara allt från Antidoping till Ökade anslag till förbundet.
Mellan nämnda ytterligheter finns allt som berör värdegrund, elitsatsning och utveckling av idrott – det är alltså en stor bredd i det som personalgruppen deltar i och är insatta i, glöm inte att ta hjälp av personalen när ni har behov av det.

Förbundet skall enligt stadgar arbeta med målet att få en dopingfri idrott.
Antidopingkommittén kontinuerligt arbetar med frågor som på något vis har anknytning till doping och/eller droger och som direkt berör hela eller delar av vår organisation. Dock är det alltid varje enskild individs ansvar att jobba emot doping, och varje atlets uppdrag att känna till samt följa det regelverk som finns.